İlan karşılaştırması yapabilmeniz için en az 2 adet ilan seçmeniz gerekmektedir.


Kapat
Kira Kontratı Örneği
Kira Kontratı Örneği

KİRA SÖZLEŞMESİ

 

 

 

DAİRESİ

 

 

MAHALLESİ

 

 

SOKAĞI NUMARASI

 

 

KİRALANAN ŞEYİN CİNSİ

 

 

KİRAYA VERENİN ADI SOYADI

 

 

KİRAYA VERENİN İKAMETGAHI

 

 

KİRACININ ADI SOYADI

 

 

KİRACININ İKAMETGAHI

 

 

KİRACININ İŞ ADRESİ VE TEL

 

 

 

BİR AYLIK KİRA KARŞILIĞI

RAKAM

İLE

 

 

YAZI İLE

 

 

BİR SENELİK KİRA KARŞILIĞI

RAKAM

İLE

 

 

YAZI İLE

 

KİRANIN NE ŞEKİLDE ÖDENECEĞİ

 

 

KİRA MÜDDETİ

 

 

KİRANIN BAŞLANGICI

 

KİRALANAN MECURUN ŞİMDİKİ DURUMU

 

KİRALANAN MECURUN NE İÇİN KULLANILACAĞI

 

 

KİRALANAN ŞEY İLE BERABER TESLİM ALINAN DEMİRBAŞ BEYANI

 

 

 

 

 

1/7/1984 tarih ve 488 sayılı Damga vergisi Kanununu değiştiren 29/7/1970 tarih ve 1318 sayılı Finansman Kanunu gereğince: Mal sahibi ve kiracı için %1, kefil, %5 olmak üzere, mukavele müddetine göre bütün kira bedellerinin binde altısı nispetinde damga pulu yapıştırılacaktır. Pullar tarih ile beraber imza ve mühür konuşmak suretiyle iptal olunacaktır. İki pul için bir iptal muamelesi kabul edilebilir. Bu kira sözleşmesi 210 sayılı Kanunun 5. Maddesi gereğince 200 TL lik Damga Pulu yapıştırınca geçerlidir.

 

 

 

 

TESLİMAT

 

 1. Kiracı kiraladığı şeyi kendi malı gibi kullanmaya ve bozulmamasına, evsaf ve meziyetlerini şöhret ve itibarını kaybetmesine meydan vermemeye ve içinde oturanlara (varsa) onlara karşı iyi davranmaya mecburdur.
 2. Kiralanan yerin su, elektrik, doğalgaz, yakıt masrafları, kapıcı parası kiracıya aittir.
 3. Kiracı kiraladığı şeyin kiralanan kiracı tarafından üçüncü şahsa kısmen veya tamamen kiralanıp ta taksimatı ve ciheti tahsisi değiştirilir veya herhangi bir suretle tahrip ve tadil edilirse mal sahibi kira akdini bozabileceği gibi bu yüzden vukua gelecek zarar, ziyanı protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın kiracı tazmine mecburdur. Vaki zararın üçüncü şahıs tarafından yapılmış olması al sahibinin birinci kiracıdan talep hakkına tesir etmez.
 4. Kiralanan şeyin tamiri lazım gelir ve üçüncü bir şahıs onun üzerinde bir hak iddia ederse kiracı hemen mal sahibine haber vermeye mecburdur. Haber vermezse zarardan mesul olacaktır. Kiracı zaruri tamiratın ircaına müsaade etmeye mecburdur. Kiralanan şeyin alelade kullanılması için menteşelemek, cam taktırmak, reze koymak, kilit ve sürgü yerleştirmek, badana gibi ufak tefek kusurlar mal sahibine haber vermeden ve münasip müddet beklemeden kiracı tarafından yaptırılırsa masraflar mal sahibinden istenemez.
 5. Kiralanan şeyin vergisi ve tamiri mal sahibine, kullanılması için lazım gelen temizleme islah masrafları kiracıya aittir. Bu hususta adete bakılır.
 6. Kiracı kiraladığı şeyi ne halde buldu ise mal sahibine o halde ve adete göre teslim etmeye mecburdur. Kiralanan gayrimenkul içinde bulunan demirbaş eşya ve aletler kontrat müddetinin bitiminde tamamen, iade ile mükelleftir. Gerek bu demirbaşlar ve gerek kiralanan şeyin teferruatı zayi edilir veya kullanmaktan dolayı eskirse kiracı bunları kıymetiyle tazmine ve mal sahibi talep eylediği halde ödemeye mecburdur.
 7. Kiracı kiraladığı şeyi mukaveleye göre kullanmış olması hesabıyla onda ve eşyasında husule geleneksizliği ve değişiklikten mesul olmayacaktır. Kiracının kiraladığı şeyi iyi halde almış olması esastır.
 8. Kiracı mukavele müddetinin son ayı içinde kiralanan şeyi görmek için gelen taliplerin gezip görmesine ve vasıfların tetkik etmesine karşı koyamaz.    
 9. Kira müddeti bittiği halde kiralanan şeyi boşaltmadığı taktirde kiracı mal sahibinin bundan doğacak zarar ve ziyanı tazmin edecektir.
 10. Kontratoya yapıştırılması icap eden damga pulları ve kontrat bedel harçları ve belediye ve noter dairelerine ödenecek harç ve resimler kiracıya aittir.
 11. Kiracının yahut kendisiyle birlikte yaşayan kimselerin yahut işçilerin sıhhati için ciddi bir tehlike teşkil edecek derece ve mahiyette bulunmayan şeyler kiracı için kiralanan şeyi tesellümden imtina ve kira müddeti içinde zuhuru halinde kontratı bozmaya ve kiradan bir miktar kesmeye talepte bulunamaz.
 12. Kiracı kiralanan şeyin içinde ve dışında yaptıracağı tezyinat masrafları kendisine ait olacak ve mukavele müddeti bittiğinde yapılan her türlü masraf için tazminat istemeye hakkı olmamak ve bu gayrimenkul inşaatın tamamı mal sahibinin olacaktır.
 13. kiracı mal sahibinin rızasını almadan masrafı kamilen kendine ait olmak üzere şehir suyu havagazı ve elektrik alabilecek ve apartmanda umumi anten tesisatı yoksa hususi anten takabilecektir.
 14. bu sözleşmede yazılı bulunmayan hükümlere ihtiyaç duyulduğunda 6570 sayılı kira kanunu, Medeni Kanunu, Borçlar Kanunu, 634 sayılı kat mülkiyeti kanunu ve diğer yürürlükteki alakalı kanun ve Yargıtay kanunları uygulanır.

 

 

Kiracı                                                                     Kiraya Veren

                                           

 

Yatırım yapma, satın alma, satma ya da kiralama gibi konularda size yardımcı olarak doğru kararı vermenizi sağlıyoruz.Google LogoÇeviri tarafından desteklenmektedir
Google LogoÇeviri tarafından desteklenmektedir
Mesaj Gönder


+90 530 301 93 35